Zakoni i propisi

ZAKON O VODAMA

Zakon o vodama ( NN br. 153/09 )

Zakon o vodama ( NN br. 66/2019)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 130/11 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 56/13 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama ( NN br. 14/14 )

ZAKON O VODNIM USLUGAMA

Zakon o vodnim uslugama ( NN 66/2019)

ZAKON O FINANCIRANU VODNOGA GOSPODARSTVA

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 153/09 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( NN br. 56/13 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 120/16)

ZAKON O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 56/13 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 64/15 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju ( NN br. 104/17 )

ZAKON O HRANI

Zakon o hrani ( NN br. 81/13 )

Zakon o izmjeni Zakona o hrani (NN14/2014)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN 110/15)

ZAKON O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)

Ispravak Zakona o zaštiti na radu (NN 118/14)

Uredba o izmjeni Zakona o zaštiti na radu (NN 154/14)

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17)

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13 )

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15)

UREDBA O IZMJENI ZAKONA O FINANCIRANU VODNOGA GOSPODARSTVA

Uredba o izmjeni Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br. 154/14) 

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN 119/15)

UREDBA O MJERILIMA EKONOMIČNOG POSLOVANJA ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga ( NN br. 112/10 )

UREDBA O NAJNIŽOJ OSNOVNOJ CIJENI VODNIH USLUGA I VRSTI TROŠKOVA KOJE CIJENA VODNIH USLUGA POKRIVA

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva ( NN br. 112/10 )