Prigovori i reklamacije potrošača

PRIGOVORI I REKLAMACIJE POTROŠAČA

Korisnik vodnih usluga, koji je u kontekstu Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) izjednačen sa potrošačem, ima pravo uputiti pisani prigovor kojim iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu. U smislu Zakon o zaštiti potrošača, potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

Stručna služba Vodoopskrbe d.o.o. u čijem se djelokrugu predmet nalazi, kao prvostupanjsko tijelo, dužna je odgovoriti u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka prigovora. Ukoliko korisnik nije zadovoljan odgovorom ima pravo podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača Vodoopskrbe d.o.o., kao drugostupanjskom tijelu, na koji je isto dužno odgovoriti u roku od 30 dana od dana primitka istog. Odluke Povjerenstva za reklamacije potrošača su konačne te protiv odluke Povjerenstva korisnik može pokrenuti rješavanje spora u izvansudskom i/ili sudskom postupku.

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošaču je omogućeno podnošenje pisanog prigovora u poslovnim prostorijama, putem pošte, putem elektroničke pošte te putem kontak obrasca na web stranici javnog isporučitelja Vodoopskrba d.o.o.

Pisani prigovori potrošača podnose se:

– u poslovnim prostorijama Vodoopskrbe d.o.o. na adresi: Sv.Ivana Krstitelja 101, 31326 Darda

– poštom na adresu: Vodoopskrba d.o.o. Darda, Sv. Ivana Krstitelja 101, 31326 Darda

– elektronskom poštom na adresu: uprava@vodoopskrba-darda.hr

– putem kontakt obrasca na webu: https://www.vodoopskrba-darda.hr/podnosenje-prigovora/

 

Vodoopskrba d.o.o. će u roku od 15 dana od dana primitka prigovora izjasniti se prihvaća li osnovanost prigovora potrošača te potrošača obavijestiti o istom.

Nakon primitka odgovora na pisani prigovor iz članka 10.  Zakona o zaštiti potrošača odnosno po isteku roka za dostavu odgovora na pisani prigovor (ako  potrošaču Vodoopskrba d.o.o. nije dostavila odgovor na pisani prigovor u roku 15 dana), potrošač može podnijeti reklamaciju  Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

Zadaća Povjerenstva za reklamacije potrošača je donošenje odluka na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način.

Vodoopskrba d.o.o. imenovala je Povjerenstvo za reklamacije potrošača u slijedećem sastavu:

  1. Mirta Prusina Marušić, rukovoditelj PJ financije i računovodstvo, Vodoopskrba d.o.o.
  2. Ana Lazić, pravnik, Vodoopskrba d.o.o.
  3. Sanja Jakab, blagajnica, Vodoopskrba d.o.o. 
  4. Tanja Popović Filipović-za vanjskog člana, predstavnik udruge za zaštitu potrošača (CEIP).

Povjerenstvo za reklamacije potrošača mora odgovoriti potrošaču na zaprimljene reklamacije putem pošte ili elektroničke pošte u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Sukladno članku 27. stavku 6. Zakona o zaštiti potrošača, u vezi s prigovorom odnosno reklamacijom koja se odnosi na javne usluge potrošač može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio pravni put opisan prethodno.

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za reklamacije potrošača