Javna nabava u 2018. godini

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16.) obavještavamo da “Vodoopskrba” d.o.o. iz Darde, kao sektorski naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa:

– obrtom “Šumanovac trans” iz Darde i
– tvrtkom “Robos” d.o.o. iz Darde i
– tvrtkom Vodograd d.o.o. iz Darde.

U odnosu na druge gospodarske subjekte nema zapreke za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

Javna nabava u postupku

Nema

Jednostavna nabava

Odluka o jednostavnoj nabavi roba, radova i usluga


Završeni postupci javne nabave

NMV: 1/18 – Električna energija

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017.g.