Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013, 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom. te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja “svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).”

Službenik za informiranje

Ana Lazić dipl.iur.

 

Podnošenje zahtjeva za pristup informaciji

Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:

pisanim putem, na adresu: Svetog Ivana Krstitelja 101, 31326 Darda

elektronskom poštom na adresu: uprava@vodoopskrba-darda.hr

telefaksom na broj: 031/740-202

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova u postupku davanja informacija

Visina naknade određena je Odlukom o kriterijima visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacija

preslika 1 stranice veličine A4 CB – 0,25 kn

preslika 1 stranice veličine A3 CB – 0,50 kn

preslika 1 stranice veličine A4 u boji – 1,00 kn

elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kn

elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kn

elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije (64GB-250 kn; 32GB-180 kn; 16GB-150 kn; 8GB-50 kn

pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kn

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Ukoliko ukupni troškovi ne prelaze 50,00 kuna društvo ih neće zaračunati.

 

– Odluka o kriterijima visine naknade stvarnih troškova i troškova dostave informacija

 

Ovdje preuzmite:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Prema članku 18. Zakona o pravu na pristup informacija, Zahtjev za pristup informaciji mora sadržavati slijedeće:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,

– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelju zahtjeva pristup informaciji omogućit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

Ograničenja prava na pristup informacijama

Prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, članak 15., tijelo javne vlasti ograničit će pravo na pristup informacijama kako je navedeno:

(1) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje vode nadležna tijela u pred istražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja tih postupaka.

(2) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji:

1) ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;

2) ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;

3) ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;

4) ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;

5) ako je informacija u postupku izrade unutar tijela javne vlasti, a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo ozbiljno narušiti proces donošenja odluke;

6) ako je pristup informaciji ograničen sukladno međunarodnim ugovorima,

7) u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

(3) Tijela javne vlasti mogu ograničiti pristup informaciji ako postoje osnove sumnje da bi njezino objavljivanje:

1) onemogućilo učinkovito, neovisno i nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenje sudske odluke ili kazne,

2) onemogućilo rad tijela koja obavljaju upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

3) povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog pristanka autora ili vlasnika.

(4) Informacije kojima se ograničuje pravo na pristup iz razloga navedenih u stavku 3. točki 3 ovog članka postaju dostupne javnosti kad to odredi onaj kome bi objavljivanjem informacije mogla biti prouzročena šteta, ali najduže u roku od 20 godina od dana kad je informacija nastala, osim ako zakonom ili drugim propisom nije određen duži rok.

(5) Ako tražena informacija sadrži i podatak koji podliježe ograničenju iz stavka 2. i 3. ovog članka, preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim.

(6) Informacije su dostupne javnosti nakon što prestanu razlozi na temelju kojih je tijelo javne vlasti ograničilo pravo na pristup informaciji.

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama:

Izvješće za 2022. godinu

Izvješće za 2021. godinu

Izvješće za 2020. godinu

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI