Natječaj za posao: PRAVNICA/PRAVNIK

Opis poslova:
– analizira i realizira sva pravna i praktična pitanja u Društvu
– kontaktira i surađuje s tijelima državne uprave te lokalne i područne (regionalne) samouprave
– prati usvajanje zakona, propisa i drugih akata te o donošenju novih kao i o izmjenama i
dopunama postojećih propisa važnih za poslovanje Društva redovno izvještava direktora
– donosi potrebna rješenja iz radnih odnosa
– izrađuje ugovore koje Društvo sklapa s pravnim, kao i fizičkim osobama
– priprema nacrte unutarnjih akata
– po ovlaštenju direktora zastupa Društvo pred sudskim i drugim tijelima u sporovima s fizičkim i
pravnim osobama, svim parničnim, vanparničnim i ovršnim postupcima, zemljišnoknjižnim
postupcima, postupcima pred trgovačkim sudom, postupcima pred tijelima državne uprave,
svim pravnim poslovima na sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela
– radi zaštite i ostvarenja na zakonu osnovanih prava i interesa Društva, po ovlaštenju direktora,
poduzima sve pravne radnje i upotrebljava sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito podnosi
tužbe i druge akte
– po ovlaštenju direktora, sklapa sudske i izvansudske nagodbe s potrošačima organima Društva
(Skupštini, Nadzornom odboru i Upravi Društva)
– priprema nacrte odluka i drugih akata posreduje između poslodavca i radnika u sporovima iz
radnih odnosa
– objavljuje oglase i prijavljuje slobodna radna mjesta Zavodu za zapošljavanje i obrađuje
potrebnu dokumentaciju u svezi radnih odnosa zaposlenika i dostavlja nadležnim osobama i
institucijama
– u skladu s potrebama u Društvu obavlja i druge odgovarajuće pravne poslove koje odredi
direktor/ica
– brine o prisilnoj naplati potraživanja
– provodi posupak javne nabave
– odgovoran je za primjenu osobnih zaštitnih sredstava pri radu
– za svoj rad odgovara neposredno direktoru/ici

Uvjeti:
– završen odgovarajući fakultet pravnog smjera
– certifikat u području javne nabave ili obavezna edukacija i cerficiriranje o trošku poslodavca
– najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci
– poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na računalu
– vozačka dozvola B kategorije

Natječajna dokumentacija:
zamolba
životopis
dokaz o obrazovanju (preslika diplome)
dokaz o radnom stažu
dokaz o poznavanju stranih jezika (ili pisana izjava)
dokaz o poznavanju rada na računalu (ili pisana izjava)
vozačka dozvola B kategorije – preslika
uvjerenje o nekažnjavanju
ostali dokazi stručnih kvalifikacija i certifikata

Prijave na mail adresu uprava@vodoopskrba-darda.hr zaprimaju se do 17. studenog 2022. godine.

Tekst natječaja na portalu Burze rada nalazi se ovdje.