Natječaj za posao – KNJIGOVOTKINJA/KNJIGOVOĐA

Opis poslova:
– po nalogu i prema uputama rukovoditelja PJ „Financije i računovodstvo“ vrši knjiženje svih računovodstveno-financijskih dokumenata, obračuna poreza i kamata
– vrši unos i obradu financijskih dokumenata
– kreira knjigu UR-a i IR-a te PDV obrazaca
– knjiži i evidentira promjene na osnovnim sredstvima
– vodi mjesečne statističke i druge izvještaje
– provodi sva druga financijska knjiženja
– sudjeluje u izradi mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja te završnog računa
– evidentira i knjiži poslovne promjene nastale u Društvu
– izrađuje bruto bilancu odnosno zaključni list
– vodi evidenciju radnika na poslu unutar PJ „Financije i računovodstvo“
– svim radnicima obračunava plaće, bolovanje na teret Društva i Zavoda za zdravstveno osiguranje i obavlja sve potrebne refundacije plaća i naknada radnicima
– obavlja sve pripremne radnje vezane za redovan i izvanredan popis roba, materijala, osnovnih sredstava, sitnog inventara
– usklađuje financijsko stanje glavne knjige s ostalim analitikama
– daje informacije rukovoditelju PJ „Financije i računovodstvo“ o stanju pojedinih evidencija,
glavne, pomoćnih i drugih knjiga
– u skladu s potrebama u Društvu obavlja i druge odgovarajuće poslove koje odredi rukovoditelj/ica PJ „Financije i računovodstvo“
– za svoj rad odgovara rukovoditelju/ici PJ „Financije i računovodstvo“
– odgovoran je za primjenu osobnih zaštitnih sredstava pri radu

Uvjeti:
– VŠS/SSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera
– najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci
– poznavanje rada na računalu

Natječajna dokumentacija:
– zamolba
– životopis
– dokaz stručne spreme
– rodni list
– domovnica
– dokaz o radnom stažu
Napomena: zamjena za porodiljni dopust

Prijave na mail adresu uprava@vodoopskrba-darda.hr zaprimaju se do 19. lipnja 2022. godine.

Tekst natječaja na portalu Burze rada nalazi se ovdje.