NATJEČAJ ZA POSAO: Direktorica/direktor

NATJEČAJ za izbor i imenovanje Uprave Društva – direktora

1. Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) člana, kojeg imenuje Nadzorni odbor.
2. Direktor se imenuje na vrijeme od 4 godine, a nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan.
3. Uvjeti koje kandidat, sukladno Društvenom ugovoru, mora ispunjavati su:
– da ima visoku stručnu spremu građevinskog, ekonomskog, pravnog, tehnološkog ili kemijskog smjera
– da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci
– da ne postoje zapreke iz članka 239. st. 2. Zakona o Trgovačkim društvima

4. Uz prijavu na natječaj kandidat mora priložiti:
– životopis
– presliku domovnice
– dokaz o stručnoj spremi
– potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja
– potvrdu o radnom stažu
– potvrdu o položenom vozačkom ispitu B kategorije ili presliku vozačke dozvole
– izjavu kojom se dozvoljava društvu korištenje osobnih podataka u svrhu natječaja (sukladno GDPR uredbi)

5. Vlastoručno potpisana prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnosi se isključivo mailom na adresu uprava@vodoopskrba-darda.hr Nadzorni odbor zadržava pravo ne izabrati niti jednog kandidata temeljem ovog natječaja. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem maila u roku 8 dana od dana izbora.

Natječaj je otvoren od 31. listopada do 7. studenog 2022. godine.

Poveznica na HZZ oglas